This site uses a module created by best online poker sites.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uzyskał pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydata rozpoczyna się na podstawie wniosku.

 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły, zwany dalej "wnioskiem", składają rodzice dziecka.

 4. Wnioski składa się na formularzu pobranym w sekretariacie szkoły lub na formularzu elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej szkoły w terminie od dnia 20 lutego do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 5. Do wniosku rodzice kandydata zobowiązani są dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto:

  1) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego,

  2) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

  a) zaświadczenie informujące, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo

  b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności do nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia.

 2. Badanie przydatności odbywa się w dwóch etapach i polega na:

  w I etapie - sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji muzycznych i psychofizycznych oraz praktycznych umiejętności,

  w II etapie - sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz pracy w grupie.

 1. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest pozytywny wynik badania uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 2. Listę przyjętych uczniów podaje się do wiadomości wszystkim zainteresowanym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole w terminie do 14 dni od dnia, w którym odbył się II etap przesłuchań.

 3. W przypadku zgłoszenia się kandydata po zakończeniu rekrutacji, decyzję o przyjęciu kandydata w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmuje dyrektor, na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i uzdolnień kandydata.

 4. Uczeń przyjęty do szkoły realizuje obowiązek szkolny.

 5. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii.

 

Miejsce przesłuchań: siedziba szkoły - Al. Jana Pawła II 126/130 Częstochowa

 

Pobierz wniosek (.pdf)

22.01.2020 09:19. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©