Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

 

 

Zasady rekrutacji do klasy I

 

Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie

 

na rok szkolny 2023/2024

 

Miejsce składania dokumentów i przeprowadzania przesłuchań:

 

siedziba szkoły - Al. Jana Pawła II 126/130 Częstochowa, informacje: tel. (34) 344 05 90

  

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat w przypadku,
  o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą” oraz uzyskał pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydata rozpoczyna się na podstawie złożonego wniosku.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły, zwany dalej „wnioskiem”, składają rodzice dziecka.
 4. Wnioski należy składać na formularzu pobranym w sekretariacie szkoły lub pobranym
  ze strony internetowej szkoły w terminie od dnia 1 lutego do dnia 22 czerwca 2023 r.
 5. Do wniosku rodzice kandydata powinni dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto: 

          1) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat: 

              a) zaświadczenie informujące, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
                  w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo
 

              b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię                                 psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

          2) 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej.

 

 1. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności.
 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji muzycznych, psychofizycznych, praktycznych umiejętności kandydata oraz sprawdzeniu predyspozycji
  do nauki gry na określonym instrumencie oraz pracy w grupie.
 3. Badanie przydatności odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Termin badania przydatności przypada w okresie od 1 marca do 23 czerwca 2023 r. O terminie rodzice kandydata są informowani indywidualnie przez pracowników sekretariatu szkoły.
 4. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest pozytywny wynik badania uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 5. a) Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie podana do wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności (czyli terminu, w którym odbyło się ostatnie przesłuchanie) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole  b) W terminie tym podana zostanie lista dokumentów niezbędnych do dostarczenia do szkoły wraz z terminem ich dostarczenia. 
 1. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zostanie podana
  do wiadomości wszystkim zainteresowanym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  w szkole w terminie do dnia 5 sierpnia 2023 r.
 2. Uczeń przyjęty do szkoły realizuje obowiązek szkolny.
 3. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii.

 

Podczas przesłuchania badane są następujące predyspozycje muzyczne: 

1. Słuch wysokościowy i dokładność intonacji: 

- zaśpiewanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu 

- powtarzanie pojedynczych dźwięków na sylabie „la” 

- powtarzanie interwału melodycznego na sylabie „la” 

- porównanie dwóch dźwięków (wyższy, niższy, równe) 

2. Poczucie tonalne: 

- dośpiewanie końcowego dźwięku w melodii 

3. Słuch harmoniczny: 

- rozpoznanie liczby dźwięków we współbrzmieniu

- zaśpiewanie dźwięków z wysłuchanego dwudźwięku

4. Poczucie rytmu i tempa: 

- klaskanie ciągu równych wartości w określonym tempie 

- powtarzanie krótkich struktur rytmicznych 

5. Pamięć muzyczna: 

- powtarzanie głosem struktur melodyczno - rytmicznych 

6. Predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie.